Bireysel Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.

Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yurt İçi Tedavi Teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vaka başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

 • Küçük ameliyat
 • Orta ameliyat
 • Büyük ameliyat
 • Özel ameliyat
 • Özellikli ameliyat
 • Ekstra büyük ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi

Ürünlerimiz

Standart Paket-Paket 1

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ve standart ürünü Paket-1’dir.

Paket 1 ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Paket 1 Teminat Tablosu

Paket 1
TEMİNATLAR ÖDEME ORANI % TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT 100 LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) 100 LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ 100 LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK 100 LİMİTSİZ
TANI YATARAK 100 LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
DİYALİZ 100 LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE 100 LİMİTSİZ
EVDE BAKIM 100 19.500,00 ( YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON 100 27.000,00 ( YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 5.500,00 ( YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV 100 25.500,00 ( VAK’A BAŞI)
AMBULANS 100 2.500,00 ( VAK’A BAŞI)
YURTİÇİ HAVA AMBULANSI 100 38.000,00 ( VAK’A BAŞI)
YURTDIŞI HAVA AMBULANSI 100 76.000,00 ( VAK’A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER 100 1.400,00 ( YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR
PSA 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP 100 YILDA 1 KEZ ÖDENİR.

Paket 1 Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLAR ÖDEME ORANI % TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT 100 4.320,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT 100 10.800,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT 100 21.600,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT 100 43.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT 100 108.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT 100 216.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 1.290,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM 100 2.451,00 (GÜNLÜK LİMİT)
DOKTOR TAKİBİ 100 426,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK 100 4.000,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK 100 6.000,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ 100 100.000,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ 100 85.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ 100 43.000,00 (YILLIK LİMİT)

Diğer sağlık sigortası ürünlerimiz standart ürünümüz olan Paket-1 için verilen teminatlara ek teminatlar içermektedir.

Ürün Adı Kapsam Ayakta Tedavi Yatışlı Tedavi
Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı
Standart Ürün- Paket 1 Sadece Yatışlı Tedaviler Yok Yok Limitsiz %100
Sağlıkta Fırsat Paket 1+ İleri Görüntüleme Tetkikleri İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Sağlıkta Maksi Fırsat Paket 1+ Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Paket 2 Paket 1+ Ayakta Tedaviler 1.500 ₺ %80 Limitsiz %100
Paket 3 Paket 1+ Ayakta Tedaviler 3.000 ₺ %80 Limitsiz %100
Paket 4 Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %80 Limitsiz %100
Paket 5 Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %100 Limitsiz %100

Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir.

İleri Görüntüleme Tetkikleri

İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:

MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

Tüm Görüntüleme Tetkikleri

Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.